English Flag
 

نیما جناب، شریک، او دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است.

وی حسابرسی را از سال 1376 شروع کرده و حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. در حال حاضر عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران است.